תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר https://www.getyocard.co.il (להלן: "האתר"), ברוכים הבאים!

 

 1. כללי
  • האתר מופעל ע"י שלו לוי, ע.מ. 307944447, ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו (להלן "בעל האתר").
  • האתר מציע רכישת שירות להקמת כרטיס ביקור דיגיטלי כמפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.
  • מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
  • השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
  • שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעל האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
  • בעל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.
  • בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
  • מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לרבות על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
  • בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
  • בעל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  • כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
  • התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
  • תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 1. התחייבות המשתמש
  • בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
  • בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
   • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
   • הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
   • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
   • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
   • שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.
 1. רכישה מקוונת של שירותים באתר
  • האתר מציע רכישת שירות להקמה של כרטיס ביקור דיגיטלי (להלן: "העסקה").
  • ביצוע עסקה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
  • במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
  • ביצוע העסקה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
  • לתשומת ליבך, קליטת פרטי העסקה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעל האתר לספק את השירות שהוזמן, אלא רק מעיד שפרטי העסקה נקלטו ותהליך הטיפול בעסקה החל.
  • במקרים בהם בעל האתר לא יוכל לספק את השירות המבוקש תימסר הודעה על כך למזמין.
  • כדי שבעל האתר יוכל לספק את השירות המבוקש, פרטי העסקה צריכים להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר הם מכילים את כל הפרטים הנדרשים ואופן התשלום.
  • התשלום עבור השירות הנרכש יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר השירות ומע"מ ע"פ כל דין.
  • בעל האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים. ההטבות המוקנות מהקופון יפורטו על גבי הקופון עצמו. בעל האתר רשאי לאפשר, לשנות או להפסיק כל הטבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
  • המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
  • זמינות השירותים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה העסקה אין בעל האתר מתחייב לשמור על המחיר המקורי עד השלמת העסקה במועד מאוחר יותר.
  • התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
  • במקרה של תשלום טלפוני עבור עסקה שבוצעה באתר יובהר כי בעל האתר לא מתחייב לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
  • השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידה שחברת האשראי לא תאשר את התשלום העסקה תיחשב כמבוטלת.
  • בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטיה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 5 שלהלן.
  • בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע העסקה.
  • בעל האתר עושה כמיטב יכולתו לטפל בפניות לרישום שהתקבלו באתר בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהודעת הרשמה ליצירת קשר חוזר תתבצע בתוך 24 שעות ממועד ההרשמה באתר.
 1. תנאי הענקת השירות
  • במקרה של הודעה ליצירת קשר חוזר עם הלקוח, נציג מטעם בעל האתר יצור קשר עם הלקוח בתוך 24 ממועד ביצוע העסקה באתר. במהלך השיחה תתבקש לספק פרטים מסוימים אודותיך ואודו העסק עבורו נועד השירות. הפרטים אותם תמסרו יתועדו ויוכנסו לתבנית כרטיס הביקור הדיגיטלי המבוקש. בתום הזנת הפרטים יישלח אליך דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת בעת ביצוע העסקה ובו קישור לכרטיס הביקור הדיגיטלי אותו תתבקש לאשר. לאחר מתן אישור הלקוח כאמור ייפתח העמוד לסריקה על ידי מנועי חיפוש במרשתת.
  • ככל שיידרשו עדכונים עתידיים לתוכן כרטיס הביקור הדיגיטלי ניתן ליצור קשר עם בעל האתר ולהעביר את פרטי התוכן העדכני המבוקש.
  • כרטיס הביקור הדיגיטלי יופק בשפה העברית בלבד. באם רצונך בהפקת כרטיס ביקור דיגיטלי בשפה שאינה עברית אנא צור קשר עם בעל האתר למען בדיקת היתכנות.
  • למען הסר ספק, השירות אינו כולל את הרכיבים הבאים: הקמה של חשבון Google My Business, ייעוץ עסקי, עיצוב מותאם אישית, מיתוג עסקי, עבודות דפוס מכל סוג שהוא, דומיין מותאם אישית, סליקה ויצירת חנות מקוונת, כל עמוד נוסף מלבד דף הנחיתה. שירותים אלו ניתנים לרכישה בעלות נוספת.
  • על מנת להעניק את השירות המיטבי תתבקש להעביר לידי בעל האתר את המידע הבא: פרטי העסק, דרכים ליצירת קשר, פרטי תשלום בכרטיס אשראי, תמונות, ביקורות לקוחות וקישורים לנכסים דיגיטליים נוספים של העסק.
  • זו אחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח לספק את המידע המבוקש. לתשומת ליבך, מרגע ביצוע העסקה נוצר עבורך דף נחיתה ייעודי ועל כן החיוב יחל גם אם בפועל טרם הועברו החומרים הנדרשים ודף הנחיתה טרם עלה לרשת. למען הסר ספק, אי-העברת חומרים אינו מהווה הודעת ביטול עסקה ולא יזכה את הלקוח בכל החזר כספי שהוא.
  • בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לוודא את מהימנות, נכונות ושלמות המידע שסופק על-ידי הלקוח. על הלקוח חלה האחריות המלאה והבלעדית לוודא כי החומרים שמסר לצורך פרסומם בכרטיס הביקור הדיגיטלי שלו הם במסגרת זכויות הקניין הרוחני על חומרים אלו, לרבות השימוש בתמונות ובטקסטים, ככל שיחולו, וכן כי תוכן המידע אינו מהווה לשון הרע או תוכן פוגעני מכל סוג שהוא.
  • לידיעתך, הקבצים שנמסרו על-ידך יישמרו בשרתי בעל האתר כל עוד השירות פעיל. בעל האתר ישמור על המידע המסופק על-ידי הלקוח בכפוף לכל דין.
 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרים כספיים
  • אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעל האתר בהקדם באמצעות הדואר האלקטרוני, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעל האתר. הודעה בעל-פה תגובה בהודעה בכתב והמועד הקובע לעניין חישוב תקופת הביטול יהיה מועד ההודעה בכתב לדואר האלקטרוני של בעל האתר.
  • הזכות לביטול עסקה הינה זכותו של הלקוח שביצע את העסקה בלבד, גם אם השירות עצמו היה לטובת נהנה שלישי אחר.
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי יחסי ללקוח בעבור התקופה בחודש שבה לא יינתן השירות.
  • לתשומת ליבך, מתן השירות מותנה בהמשך העברת התשלומים על בסיס חודשי מתחדש. הפסקת התשלומים על-ידי הלקוח כמוה כמתן הודעת ביטול והביטול ייכנס לתוקפו ארבעה-עשר (14) ימים מיום הפסקת התשלומים.
  • באחריות הלקוח לוודא מבעוד מועד כי השירות מתאים לצרכיו, ולהודיע לבעל האתר באופן מידי על כל אי-התאמה בשירות. טענות בדבר אי-התאמה בשירות לא יתקבלו כהצדקה לביטול עסקה לאחר שעבר פרק זמן סביר ממועד תחילת מתן השירות.
  • החל ממועד קבלת הודעת ביטול העסקה יופסק השירות ללקוח, יימחק כרטיס הביקור הדיגיטלי של הלקוח ללא יכולת שחזור. חיובו של הלקוח יופסק החל ממועד זה. בשום מקרה לא יינתן החזר כספי בגין התקופה שקדמה למועד הודעת הביטול.
  • במקרה של החזר כספי עקב ביטול עסקה ההחזר יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

 

 1. אחריות על השירות
  • בעל האתר אינו אחראי לכל פעולה, שינוי, הוספת תכנים או הסרתם על-ידי הלקוח לאחר שדף הנחיתה אושר על-ידי הלקוח לראשונה ועלה לאוויר.
  • השירות כולל אחריות במקרה של תקלה משביתה אשר בהתקיימה דף הנחיתה אינו נגיש. בעל האתר יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו לתקן את התקלה בהקדם, ובמקרה כזה יבוצע זיכוי יחסי עבור התקופה שבה דף הנחיתה לא היה נגיש. למען הסר ספק, כל תקלה שאינה מלווה בהשבתת דף הנחיתה אינה כלולה במסגרת האחריות וטיפול בתקלות כאמור יהיה כרוך בעלות נוספת.
  • מובהר בזאת כי השירות ניתן על פי מיטב הבנתו, ידיעתו וניסיונו של בעל האתר לפי המידע שהוצג לו על-ידי הלקוח. ללקוח לא תהיה שום טענה או תביעה כלפי בעל האתר בגין אי-התאמות בשירות שנבעו כתוצאה ממידע שלא היה ידוע או מידע חלקי או שהוצג באופן מוטעה לבעל האתר.
  • בעל האתר אינו אחראי לכל פעולה שתינקט על ידי הלקוח ו/או לכל פרשנות שתינתן על ידי הלקוח למידע שנמסר במהלך השירות. כל פעולה של הלקוח הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה על דעת עצמו לבעלי מקצוע חיצוניים. למען הסר ספק, גם במקרה שבו הומלצו בעלי מקצוע חיצוניים על ידי בעל האתר, אין בעל האתר ולא יהיה צד להתקשרות איתם והוא אינו נושא באחריות לטיב התוצרים ו/או זמני העבודה של בעלי מקצוע אלו.
  • על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי הוא פועל בכפוף לכל דין. בעל האתר לא יישא באחריות לשימוש שלא כדין בשירות שסופק על ידו.
  • בעוד שמטרת השירות הינה ליצור ללקוח נכס דיגיטלי שישרת את מטרותיו העסקיות, בעל האתר אינו יכול להתחייב לתוצאות אלו בפועל, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בעל האתר בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות כלשהן בעקבות מתן השירות.
  • בכל מקרה בעל האתר לא יישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר ששולם על ידי הלקוח.
 1. אחריות על התכנים המופיעים באתר
  • בעל האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
  • מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.
  • מובהר בזאת כי בעל האתר אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
  • בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
 1. שיפוי
  • המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעל האתר.
 1. פרטיות ושמירת סודיות
  • כל מסירת מידע על-ידי משתמשי האתר נעשית מתוך רצונם החופשי והסכמתם המלאה למסירת מידע כאמור. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי בעל האתר בדבר הפרת זכויות הפרטיות שלו.
  • בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
  • בעל האתר רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך הענקת שירות לקוחות מיטבי, לרבות חיוב אמצעי התשלום של המשתמש לשם השלמת רכישה באתר, יצירת קשר עם המשתמש, שליחת דיוור ישיר למשתמש ולכל מטרה אחרת בכפוף לכל דין.
  • בנוסף, בעל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), גוגל אנליטיקס, smartlook, פייסבוק פיקסל, לינקדין פיקסל, טוויטר פיקסל ועוד.
  • קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
  • בכפוף לאמור לעיל, בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעל האתר.
  • בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים באתר באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר לא יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.
  • אם הנך סבור כי מידע המופיע באתר פוגע בפרטיותך אנא צור קשר עם בעל האתר.
 1. דיוור ישיר
  • בעל האתר מציע למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.
  • בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעל האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (באמצעות SMS או WhatsApp), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.
  • אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך להסיר את הסימון במקום המיועד לכך. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעל האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלו באמצעות פנייה לבעל האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
  • האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעל האתר לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.
  • במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעל האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.
 1. קניין רוחני
  • בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם הוא מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
  • בדף הנחיתה תוצג שורת קרדיט עם קישור לאתר. בעל האתר שומר על זכותו להציג את דף הנחיתה בתיק העבודות שלו המפורסם ברשתות החבריות, בנכסים הדיגיטליים שלו, ובכל דרך אחרת שיימצא לנכון.
  • אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
 1. המחאת זכויות
  • בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות, לרבות העברת הבעלות באתר לצד שלישי, וזאת ככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
  • למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמו במפורש מראש ובכתב.
 1. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון, על ביצוע עסקה ועל כל שימוש אחר באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.
  • כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
 1. שירות לקוחות
  • ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
  • אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.